Följ Hässleholms kommun

Tryggare och mer välkomnande när centrum byggs om

Pressmeddelande   •   Sep 23, 2016 09:27 CEST

Utanför Resecentrum växer en ny mötesplats fram. Här blir det möjligt att sätta sig och ta del av reseinformation på skärmar, vilket gör det lättare för resenärer att vistas utanför stationsbyggnaden.

Under 2017 kommer Hässleholms centrum att byggas om. Fotgängare och cyklister prioriteras och målet är att locka fler människor att upptäcka och uppleva centrum. Efter ombyggnationen blir det enklare, tryggare och trevligare att röra sig mellan Resecentrum och stadens centrum.

Diskussionerna om stadsutveckling och omgestaltning av Hässleholms centrum har pågått under flera år. Av olika anledningar har de idéer som tagits fram inte blivit förverkligade.

– Men nu är det äntligen dags! Efter alla dessa år av förseningar sätts snart det första spadtaget i marken, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

Ombyggnationen sker i etapper och i december 2017 blir det nyinvigning av centrum.

– Det kommer att bli väldigt fint! Tryggare för cyklister, bättre för fotgängare och ett centrum som är mer levande och välkomnande för alla. Färre bilar men mer liv och rörelse, säger Gertrud Richter, planchef på stadsbyggnadskontoret.

Utanför Resecentrum växer en ny mötesplats fram. Här blir det möjligt att sätta sig och ta del av reseinformation på skärmar, vilket gör det lättare för resenärer att vistas utanför stationsbyggnaden.

– Järnvägsgatan utgör idag en barriär mellan Resecentrum och Första Avenyen. Med ett nytt torg i anslutning till Resecentrum utökas vänthallsområdet för de 14 000 personer som dagligen rör sig på stationsområdet, säger Pär Selander, landskapsarkitekt på COWI AB.

Cyklister får en enklare och säkrare tillvaro med en ny cykelbana längs Järnvägsgatan. I varje ände av stationsområdet byggs det större cykelparkeringar och en serviceanläggning för cyklar:

– Här kommer man kunna serva och pumpa sin cykel. Och sedan parkera den för att snabbt kunna ta sig till exempel tåget, säger Gertrud Richter.

Gestaltning

Omgestaltningen har arbetats fram tillsammans med ett team av landskapsarkitekter, trafikplanerare och markprojektörer. Inspiration har delvis hämtats från tidigare framtagna förslag, och juryutlåtandet från ”Arkitekttävling i Hässleholms stadskärna 2012”. Ytan utanför Resecentrum är kärnan i omgestaltningen där mönsterlagd natursten och markbelysning ger känslan av ett spårområde på en bangård. Första Avenyens gågata förlängs hela vägen fram till stationen. För att minska trafikmängden och underlätta för kollektivtrafiken enkelriktas Järnvägsgatan för personbilar.

På Första Avenyen flyttas träden in mot mitten vilket gör det möjligt för trädkronorna att breda ut sig. Samtidigt breddas trottoaren med en möblerbar zon vilket underlättar för uteserveringar och andra handelsaktiviteter. Mellan några av träden placeras lekfulla möbler, som exempelvis fjärrvärmeuppvärmda sittstenar.

Byggtid

– Just nu pågår förberedande arbete såsom projektering och upphandling. Målet är att kunna börja bygga i februari, säger Mats Olsson, projektchef på tekniska förvaltningen.

Ombyggnationen beräknas pågå i cirka 8-10 månader. För att underlätta framkomlighet i centrum så kommer arbetet delas upp i olika byggområden.

För mer information kontakta:

Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Planchef Gertrud Richter, 0451-26 89 11, 0709-81 89 11
Projektchef Mats Olsson, 0451-26 81 61, 0709-81 81 61
Näringslivssamordnare Roger Höjendal, 0451-26 72 29
Kommunikatör Lina Holmberg, 0451-26 72 38, 0709-71 72 38

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.