Följ Hässleholms kommun

Skolinspektionen ger Hässleholms kommuns förskolor och skolor grönt ljus

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 14:54 CET

Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor, skolor och fritidshem på huvudmannanivå ger överlag ett positivt betyg. Vid tillsynen har det framkommit att kommunen uppfyller de nationella styrdokumentens krav när det gäller såväl förutsättningar för utbildningen som utvecklingen av verksamheten med undantag för fritidshemmen.

Skolinspektionens granskning av Hässleholms kommuns förskolor och skolor är en del av dess regelbundna tillsyn, där all utbildningsverksamhet i Sverige granskas under en femårsperiod. Granskningen har skett både genom besök på ett antal skolenheter och genom intervjuer med pedagogisk personal, förskolechefer och rektorer, förvaltningsledning och politiskt ansvariga. Besluten för varje skolform som barn- och utbildningsnämnden ansvarar för - förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola - finns nu tillgängliga på Skolinspektionens webbplats.

Skolinspektionen har granskat såväl förutsättningen för som utvecklingen av utbildningen vid förskolor, skolor och fritidshem. Skolinspektionens beslut ger grönt ljus på samtliga bedömningsområden med undantag för utvecklingen av utbildningen i fritidshemmen.

- Det är av största vikt att vi nyttjar denna positiva återkoppling från Skolinspektionen i ett fortsatt utvecklingsarbete för att ”Alla ska få bli sitt bästa”, menar Joachim Fors, barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Skolinspektionen förelägger Hässleholms kommun att vidta åtgärder för att följa upp och analysera fritidshemmens resultat och måluppfyllelse samt dokumentera kvalitetsarbetet. Åtgärder ska även vidtas för att säkerställa en likvärdig utbildning genom att fördela fritidshemmens resurser efter elevers olika förutsättningar och behov.

Skolinspektionen har också granskat ett antal enskilda skolenheter. Några har fått föreläggande kring olika bristområden, medan flera skolor har fått grönt ljus på samtliga granskade områden.

- Skolinspektionens granskning visar på att genomförda insatser och det fortsatta arbetet med vårt kvalitetsarbete, har gett och kommer att ge resultat. Personalens engagemang på alla plan, påvisar delarnas betydelse för helheten, säger Eva Andersson, förvaltningschef.

För mer information kontakta: 

Joachim Fors, ordförande i barn- och utbildningsnämnden

Tel 0451-26 84 39, mail: joachim.fors@hassleholm.se

Eva Andersson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen

Tel 0451/26 77 31, mail: eva.andersson@hassleholm.se

Läs mer:

Skolinspektionens beslut och rapporter

Hässleholms kommun, Alla ska få bli sitt bästa

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument