Följ Hässleholms kommun

Resultatet av Hässleholms kommuns medarbetarenkät

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2015 11:48 CEST

Precis som övriga kommuner i Sverige står Hässleholm inför en stor utmaning gällande personalförsörjningen. För att klara kommande pensionsavgångar ställs stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare. Ett led i detta arbete är att vartannat år genomföra en övergripande medarbetarundersökning där kommunens medarbetare får möjlighet att tycka till om sin arbetssituation.

Under hösten 2014 genomfördes medarbetarenkäten i Hässleholms kommun för tredje gången. Sedan dess har alla enheter i kommunen arbetat med sina resultat och tagit fram handlingsplaner som ska vara till hjälp i arbetet med att utveckla kommunens arbetsplatser.

81 % av kommunens cirka 4000 medarbetare besvarade enkäten. Resultatet visar på områden där kommunen lyckas väl, men också områden med behov av förbättringar. Mest nöjda är medarbetarna gällande områdena Jämställdhet och mångfald, Helhetsbedömning samt Utveckling och kompetens. Minst nöjda är kommunens medarbetare med områdena Lön, Arbetsbelastning, Delaktighet och samverkan. Jämfört med föregående medarbetarundersökningar ses en positiv trend, med förbättringar på nästintill alla områden.

Utifrån enkätresultatet räknas ett Nöjd Medarbetar Index (NMI) fram. Ju högre NMI desto mer nöjda är medarbetarna, maxvärdet är 6,0. Sedan första mätningen har kommunens NMI ökat något varje gång och kommunen har nu ett index på 4,46.

När det handlar om att utveckla Hässleholms kommuns arbetsplatser och satsningar på kommunens medarbetare är det långsiktighet och uthållighet som lönar sig bäst. Kommunen kommer att fortsätta satsningarna på att utveckla medarbetarskap, ledarskap och aktivt arbeta med arbetsbelastning.

För ett lyckat utvecklingsarbete krävs delaktighet och engagemang från både politiker, ledare och medarbetare där man tillsammans verkar för att alla ska känna en stolthet i att vara en del av Hässleholms kommuns organisation.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument