Följ Hässleholms kommun

Omsorgen prioriteras i budgetförslag

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2016 13:35 CEST

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Hässleholms kommun är nu klara med sitt budgetförslag för åren 2017-2020. Stort fokus läggs på omsorgsnämndens frågor, både vad gäller drift och byggnationer.

- I vår budget prioriteras omsorgen mycket starkt. Vi har inte lagt ut generella besparingar på någon nämnd, men det har inte heller varit möjligt att tillgodose alla de behov som verksamheterna har fört fram, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

- Stora satsningar görs på att digitalisera kommunen. Det görs i form av att vi uppdaterar kommunens nätverk, och att vi tar det fulla ansvaret för att koppla upp hela kommunen med hjälp av fiberutbyggnad, säger kommunalråd Mats Sturesson (C).

Budgetförslag 2017-2020

Resultat

Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till 62 mnkr för år 2017, 23 mnkr för år 2018, 26,7 mnkr år 2019 samt 27,5 mnkr år 2020.

Skatt

Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,06 kr.

Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår till cirka 285 mnkr år 2017 och totalt cirka 1 231 mnkr för planperioden 2017-2020. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter. För fastighetsprojekt avsätts cirka 99 mnkr 2017 och cirka 560 mnkr för planperioden 2017-2020.

Bland annat ska ett äldreboende färdigställas under 2020. Två nya gruppbostäder inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kommer också att slutföras under 2019.

Investeringsplanen innehåller ett nytt badhus som ska ersätta Qpoolen och planeras bli färdigt under 2019. En ny förskola i Hässleholm färdigställs 2018 och en förskola i Sösdala ska stå klar under 2019. Ombyggnad och anpassningar på Jacobsskolan kommer att slutföras under 2019. Under 2017 sker en utökning av lokaler för förskola, skola och fritidshem i Västra Torup, Hörja och Röke. Dessutom fortsätter satsningen på Österås idrottsplats med nya omklädningsrum, en sittplatsläktare och naturgräsplan.

En fortsatt satsning på fiberetableringen ska ske under planperioden. En stor satsning görs även på IT-projekt i kommunen.

Belysning på Göingevallen prioriteras för en ökad tillgänglighet.


Satsningar i driftbudgeten

En del tillskott föreslås ske i driftbudgeten för 2017-2020. Nedan följer några exempel.

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 10 mnkr för ökat elevantal i grundskola och gymnasieskola.

Byggnadsnämnden

Utökning sker med en tjänst som strateg/processledare.

Kommunledningskontoret

En förstärkning av projektorganisationen för Sverigeförhandlingen på 0,65 mnkr för 2017 och 2018 samt satsning på e-arkiv från och med 2018. Det görs även en satsning på utökad säkerhet på Resecentrum.

Kulturnämnden

Utökning sker med en tjänst som tekniker på Hässleholm Kulturhus.

Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på totalt 91,6 mnkr under den kommande planperioden. 2017: 34 mnkr. 2018: 26,2 mnkr. 2019: 11,7 mnkr. 2020: 19,7 mnkr. Omsorgen ges dessutom tillskott för personalförstärkande åtgärder på totalt 8,3 mnkr.

Socialnämnden

Socialnämnden får ett nytt ospecificerat tillskott på 3 mnkr.

Tekniska nämnden

0,5 mnkr ges i tillskott för rännstensbrunnar och 0,5 mnkr i tillskott för rivning av byggnader.

Övrigt

I förslaget finns budgeterat för omstrukturerings- och effektiviseringsarbete inklusive förändrad politisk organisation med 10 mnkr 2018, ytterligare 16 mnkr 2019 och ytterligare 4 mnkr 2020. Totalt för perioden blir det alltså 30 mnkr.

MBL-förhandling

De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 27 oktober. Förslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske måndagen den 7 november. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 16 november.

För mer information kontakta:

Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71

Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42

Per-Åke Purk (V), 0703-99 38 88

Dolores Öhman (MP), 0709-81 82 71

Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument