Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Nytorget kan omvandlas till modern mötesplats

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt ett samarbetsavtal mellan Hässleholms kommun och Norén fastigheter kring utvecklingen av Nytorget.
Syftet är att pröva om Nytorget kan omgestaltas till en modern mötesplats genom en ny restaurang och ett café med uteserveringar, utökat antal p-platser i det underjordiska garaget och en flytt av garagenedfarten.

Nytorget ska enligt avtalet även innehålla plats för fler uteserveringar, bänkar, konstverk med fontän, offentlig toalett, cykelparkeringar och större planteringar. Befintliga stora träd på och intill torget utgör en betydande kvalité och så många som möjligt ska bevaras. Påkostade markbeläggningar och murar i natursten ska eftersträvas. Tanken med omvandlingen är att torget ska vara bilfritt.

För ombyggnaden krävs en ny detaljplan och fastighetsregleringar, som kommunen bekostar. I samband med detaljplanen ska det göras en utredning av trafiksituationen i centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan.

Norén fastigheter uppför och bekostar 60 nya parkeringsplatser under jord samt flytten av befintlig nedfart till torgets nordöstra sida. Ovanpå den föreslagna nya garagenedfarten föreslås att en restaurangbyggnad (ca 300 m2) i glas med tillhörande uteservering (ca 200 m2) uppförs. Denna byggnad bekostas och ägs av Norén. I torgets sydvästra del föreslås en cafébyggnad (ca 100 m2) med uteservering (ca 75 m2). Denna byggnad, som även innehåller offentlig toalett och nedgång till garage, bekostas och ägs till fullo av Norén. Utöver detta ska Norén fastigheter betala ytterligare 3 mnkr för ombyggnad av torget ovan mark.

Parternas intention är att arbetet ska starta så snart som möjligt och färdigställas senast hösten/vintern 2013. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.

Planerna för Nytorget ingår i det stadsutvecklingsprojekt som Hässleholms kommun arbetar med sedan årsskiftet. Projektet går ut på att hitta helhetslösningar för en inbjudande stadskärna med plats för spännande och livfulla möten. Flera stora åtgärder ska vara klara till stadens 100-årsjubileum 2014, men projektet fortsätter fram till 2020.

- Stadsutvecklingsprojektet syftar till att skapa en levande stadskärna, och en ombyggnad av Nytorget är ett viktigt steg på den vägen, säger kommunalråd Urban Widmark (M).

-Att Norén fastigheter väljer att satsa på Hässleholm är en tydlig signal om att vi är en attraktiv kommun, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Det är positivt att en lokal privat entreprenör och fastighetsägare tar aktiv del i Hässleholms centrum och Nytorgets utveckling för att göra staden attraktiv. Jag tycker ändå att man i samband med detaljplanearbetet ska göra en total översyn och utredning av trafikföringen och trafiksituationen i centrum samt Lövgatans eventuella utfart mot Viaduktsgatan, säger oppositionsråd Tommy Nilsson (S).

 

För mer information, kontakta
Kommunalråd Urban Widmark (M), 0451-26 83 78, 0709-81 83 78
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Oppositionsråd Tommy Nilsson (S), 0451-26 83 68, 0709-81 83 68
Christina Zoric Persson, strategisk samhällsplanerare, 0451-268094, 0709-818094
Informationschef Hanna Gardell, 0451-26 83 48, 0709-81 83 48

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48