Följ Hässleholms kommun

Hässleholms kommun visar ett positivt resultat

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2021 16:12 CET

Hässleholms kommuns resultat för 2020 visar ett överskott på 133 mnkr, vilket är 115 mnkr mer än budgeterat. Kommunens resultat räddas upp av några större engångsposter.

– Det är glädjande att vi gör ett så starkt resultat och det stärker oss inför framtiden. Men man måste komma ihåg att 2020 var ett väldigt speciellt år, vilket har påverkat bokslutet. Det finns verksamhet som inte har kunnat genomföras som planerat samtidigt som vi har fått extra tillskott från staten. Även om vi har mer arbete kvar att göra gläds jag särskilt över den förflyttning nämnderna gjort, från underskott på cirka 43 miljoner 2019 ner till 6 miljoner 2020, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

En stor del av överskottet kommer från reavinster inom kapitalförvaltningen och från försäljningar av anläggningstillgångar. Det positiva resultatet beror även i stor utsträckning på olika former av bidrag från staten kopplat till pandemin.

Nämndernas/förvaltningarnas budgetavvikelse uppgick till -6,0 mnkr. Fyra av åtta nämnder visade en negativ avvikelse mot budget: Störst avvikelse visar socialnämnden med -25,7 mnkr och barn- och utbildningsnämnden med-6,8 mnkr. Omsorgsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget på +20,4 mnkr och övriga nämnder visar tillsammans en positiv budgetavvikelse på +6,4 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har inte ökat nämnvärt jämfört med 2019, vilket tyder på att förvaltningarna på ett mycket bra sätt har börjat ställa om, tänka nytt och anpassa verksamheterna till de resurser som har fördelats. Besparingskrav och personalkostnadsreduceringar inom flertalet verksamheter har gett en betydande ekonomisk effekt under året.

Kommunens starka resultat innebär att 24,5 mnkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven. Dessa pengar kan användas för att reglera eventuella framtida underskott vid lågkonjunktur.

2020 års investeringar uppgick till 394 mnkr mot budgeterade 562 mnkr.

Exempel på större investeringar är följande (mnkr):

Köp av Havremagasinet

70,0

Fiber till stadsnätet

68,2

IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar mm

40,9

Ombyggnad Jacobsskolan

33,2

Ombyggnad ventilation och renovering HTS

22,2

Grönängsskolan, ny förskola och idrottshall

17,4

Återuppbyggnad Fyrklöverns kök efter brand

10,4

För mer information kontakta:

Eva-Lotta Svensson, Ekonomichef
Tel 0451-26 80 64, eva-lotta.svensson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.