Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Budgetförslag 2022-2024 från Kärnalliansen M, KD och L: Fokus på trygghet, välfärd och tillgänglighet

Den styrande Kärnalliansen - Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna - presenterar nu sitt budgetförslag för åren 2022-2024 i Hässleholms kommun. Här finns en förstärkning av välfärden och fortsatta satsningar på trygghetsfrågor i alla delar av kommunen. Tillgängligheten i centrum ska också ses över. 

- Vi satsar på välfärden och vår kärnverksamhet genom 54 miljoner kronor i nya tillskott till de mjuka nämnderna. Vi gör en stor satsning på detaljplaner för att få fart på nya områden för industri och bostäder i staden och i pågatågsorterna. Bostadsrätter och ägarlägenheter ska prioriteras före hyresrätter för att få en blandning av boendeformer, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

- Vi har stort fokus på fritid och våra ungdomar och familjer, genom satsningen på Markan och Mötesplats Ljungdala, utökning av fritidsgårdsverksamheten i kransorterna, skötsel av badplatser, nytt badhus och ridhus, och nya lokaler till Familjens Hus. Vi utvecklar också tillgängligheten i centrum genom att dubbelrikta Järnvägsgatan och planera för att öppna upp Magasinsgatan mot Viaduktsrondellen, säger Robin Gustavsson, gruppledare (KD).

- Vi fortsätter att jobba med trygghetsfrågor på olika sätt. Satsningarna i år ligger kvar, och totalt avsätts 21 miljoner kronor till trygghet och säkerhet i investeringsplanen. Räddningstjänsten förstärks med fem nya brandmän. Satsningen ”En renare kommun”, som kombinerar skötsel av grönområden, gator och torg med arbetsmarknadsåtgärder, kommer att fördubblas, säger Thomas Haraldsson (L). 

Driftbudgeten 
Totalt ges ett nytt tillskott till de mjuka nämnderna på 54 mnkr samtidigt som gymnasieskolan får ett effektiviseringskrav på totalt 5 mnkr för år 2023. Utöver detta får barn- och utbildningsnämnden och omsorgsnämnden budgetjusteringar som är kopplade till befolkningsprognos och demografiska förändringar. Genom att göra en översyn av kommunens lokaler kan på sikt mer pengar frigöras till kärnverksamheten. Det föreslås en effektivisering av kommunens fastighetsbestånd på totalt 14 mnkr under åren 2022-2024.

Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen får ett tillskott på 1,8 mnkr för år 2022 i driftbidrag till Sösdala IF för mötesplats Hanåsvallen.

3 mnkr läggs på att genomföra allmänna val till riksdag, kommuner och regioner. 500 tkr går till att utreda hur framtida arbetssätt för administrativ personal påverkar lokalbehovet. 

Räddningstjänsten får ett tillskott på 1,4 mnkr år 2022 och ytterligare 1,4 mnkr år 2023 för ökad bemanning på Hässleholms station med fem nya brandmän.

Tekniska nämnden
Budgeten för detaljplaner utökas med 3,5 mnkr årligen. Budgetförstärkning sker med 1,5 mnkr för bidrag till enskilda vägar och vattenvårdsåtgärder.

Det tillförs 3 mnkr från och med år 2023 för att reglera intäktsminskningen till följd av en övergång till p-skiva i delar av centrala Hässleholm. Nämnden ska under 2022 utreda ett införande av p-skiva.

Det görs en förstärkning på 1 mnkr år 2022 till redan befintlig budget på 1 mnkr för ”En renare kommun”, ett projekt för bättre skötsel av grönområden, gator och torg i samverkan med arbetsmarknadsåtgärder.

Arbetsmarknadsnämnden
Arbetsmarknadsnämnden får ett nytt tillskott på 5 mnkr. Det satsas även 1,8 mnkr under åren 2022-2024 i bidrag till ett Fontänhus, som syftar till att personer med psykisk ohälsa ska kunna rehabiliteras till arbete och studier.

Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden får ett tillskott på 250 tkr för skötsel av badplatser och 1 mnkr för att utöka fritidsgårdsverksamhet i kransorter. Enligt tidigare beslut ges ett nytt tillskott på 2,1 mnkr till Mötesplats Ljungdala och Markan för personalförstärkning och ökade driftkostnader.

Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden får ett nytt tillskott på 33 mnkr samtidigt som budgetneddragningen på 5 mnkr år 2022 i tidigare plan stryks. Gymnasieskolan får ett effektiviseringskrav på totalt 5 mnkr 2023.

Socialnämnden
Socialnämnden får ett nytt tillskott på 13 mnkr.

Omsorgsnämnden 
Omsorgsnämnden får ett tillskott som är kopplat till befolkningsprognos och demografiska förändringar för äldreomsorg på 4,9 mnkr år 2022, ytterligare 10,5 mnkr år 2023 och ytterligare 13,5 mnkr år 2024.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden får en budgetförstärkning på totalt 1,4 mnkr fördelat på två nya tjänster, en tillsynshandläggare och en planhandläggare med strategiskt ansvar. Det ges också tillskott för att ta fram en befolkningsprognos.

Satsningar i investeringsbudgeten
Investeringsutgifterna uppgår till totalt ca 1,1 mdkr för planperioden 2022-2024, varav 442 mnkr år 2022.
Ett av de större projekten är satsningar på IT inom kommunens verksamheter, där det avsätts 84 mnkr under planperioden. Under år 2022 ska även hassleholm.se byggas om till en modern webbplats som möter medborgarnas behov. En e-tjänst för felanmälan ska samtidigt utvecklas.

Stora satsningar görs på kommunens fastigheter där det totalt tillskjuts 190 mnkr under planperioden för underhåll och ventilation. Solenergi ska installeras för ca 10 mnkr. 16 mnkr läggs på energieffektivisering inklusive belysningsåtgärder. Duschväggar installeras i samtliga duschutrymmen som skolan använder.

Vid Hässleholmsgården fortsätter arbetet med ställplatser för husbilar med sikte på sommarsäsongen år 2022. Det har även avsatts budgetmedel år 2022 för att dubbelrikta Järnvägsgatan i Hässleholm.
Stort fokus läggs på trygghet och säkerhet genom en rad olika åtgärder: brandlarm, kameraövervakning, reservkraftverk, trygghetsbelysning och nyckelfria lås inom hemtjänst. Totalt avsätts ca 21 mnkr för investeringar i trygghet och säkerhet under planperioden.

För fastighetsprojekt avsätts totalt 529 mnkr för planperioden, varav 205 mnkr år 2022. Här ingår bland annat nytt badhus och ridhus i Hässleholm och nya lokaler till Familjens Hus. Det investeras i ny förskola i Ballingslöv, ombyggnad av hjälpmedelscentralen, ombyggnad av Markan och nya lokaler på Vittsjö skola. Större fastighetsprojekt som fortlöper sedan tidigare är bland annat Syrsans hörselförskola och Silviaskolan, och ny gymnastikhall vid Grönängsskolan. Även om- och tillbyggnad av Bjärnums skola och ny förskola i Tormestorp och i västra Hässleholm är pågående investeringar. Projektering pågår för ombyggnad och renovering av räddningstjänstens station i Hässleholm.

Totalt budgeteras 93 mnkr under planperioden för exploateringsverksamhet. Bland annat planeras det för infrastruktur vid Hässleholm Nord. Området anläggs för industriändamål för att möta behovet och den framtida efterfrågan. Det planeras för industritomter i Vinslöv, nya bostadsområden i Vankiva och Hästveda samt en regnpark vid Bokeberg. För ökad trafiksäkerhet föreslås ny gång- och cykelbana på Esplanadgatan och kring Kyrkskolan i Hässleholm. Som ett led i utvecklingen av pågatågsorterna ska saneringsfastigheter köpas in för att göra plats för nya bostäder.

Beslutet om en samordnad måltidsorganisation innebär en investering i kommunens kök på 62 mnkr under planperioden.

Skatt 
Förslaget bygger på en oförändrad skatt på 21,20 kr för år 2022.

Resultat

Budgeterat resultat 2022 är 4,7 mnkr.

Låneskuld
Till följd av de stora satsningarna som sker på investeringar ökar låneskulden med 140 mnkr till ca 1,7 mdkr under 2022.

Central samverkan och beslutsgång
De fackliga organisationerna informerades om budgetförslaget den 22 oktober. Förslaget kommer att samverkas den 29 oktober. Budgetförslaget tas upp i kommunstyrelsen den 17 november och i kommunfullmäktige den 29 november.

För mer information kontakta:
Lars Johnsson (M), 0451-26 83 46, 0709-81 83 46
Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01 
Thomas Haraldsson (L), 0709-99 39 90
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Ämnen

Regioner


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Presskontakt

Hanna Gardell

Presskontakt Kommunikationschef Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun 0709-81 83 48

Emma Ragnarsson

Presskontakt Kommunikationsstrateg Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen 0451-26 84 48