Följ Hässleholms kommun

Bokslut för Hässleholms kommun 2016: Positiva trendbrott och stort överskott

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2017 15:09 CET

Hässleholms kommun gör ett starkt resultat för 2016. Bokslutet visar ett överskott på 90 mnkr, vilket är 30 mnkr mer än budget.

– Ett positivt trendbrott som skedde under 2016 var att för första gången sedan 2010 ökade skatteintäkterna mer än verksamhetens nettokostnader. Ett annat positivt trendbrott är att samtliga finansiella mål uppnåddes för första gången sedan 2011, säger kommunalråd Lena Wallentheim (S).

– Det är en mycket positiv utveckling att nämndernas budgetföljsamhet har förbättrats. Det är också en styrka att vi behåller en hög soliditet även med den stora investeringsvolym som vi har haft, säger kommunalråd Mats Sturesson (C).

Årets resultat för 2016 uppgick till 90 mnkr. De större posterna som bidragit till resultatet kan kort förklaras enligt nedan:

Årets budgeterade resultat                                                             +60 mnkr
Avkastning på medel avsatta för pensioner (utöver budgeterat)    +29 mnkr
Tillfälligt flyktingstatsbidrag                                                             +21 mnkr
Nämndernas budgetunderskott                                                       -14 mnkr

Årets resultat exklusive den avkastning på pensionsmedel som återinvesterats uppgick till 2,6 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet var 1 procent. Nämndernas budgetavvikelse uppgick till -14 mnkr. För de största avvikelserna står omsorgsnämnden -33 mnkr, socialnämnden +7 och kommunledningskontoret +5 mnkr. En positiv utveckling är att endast två av nio nämnder gick med underskott, varav tekniska nämnden med endast -0,4 mnkr.

Investeringar
Årets nettoinvesteringar uppgick till 312 mnkr, vilket är 68 mnkr mindre än budgeterat. Avvikelsen beror bland annat på förseningar i projekten exploateringsprogrammet (31 mnkr) och stadsutveckling (24 mnkr).
Bland större investeringsprojekt under året kan nämnas följande:

Stadsnätet (fiberutbyggnad)                                              55 mnkr
Garnisonsmatsalen                                                           26 mnkr
Ombyggnad Linnéskolan                                                  23 mnkr
Om- och tillbyggnad HTS                                                  21 mnkr 

Upplåning
Under 2016 har låneskulden ökat med 208 mnkr och är nu 704 mnkr.

I april tar kommunfullmäktige beslut om Hässleholms kommuns årsredovisning. Den ger en djupare analys och beskrivning av 2016 års ekonomi och verksamhet.

För mer information kontakta:
Kommunalråd Lena Wallentheim (S), 0451-26 83 71, 0709-81 83 71
Kommunalråd Mats Sturesson (C), 0451-26 83 42, 0709-81 83 42
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Bifogade filer

PDF-dokument