Följ Hässleholms kommun

Alliansens förslag till strategisk plan med budget 2014-2017: Rätt resurser till rätt verksamhet – en förändringsresa med medborgaren i centrum

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2013 15:16 CEST


Den styrande alliansen i Hässleholms kommun lägger ett planförslag för de kommande fyra åren med sikte på en mer framtidsorienterad kommun. Ett effektiviseringsarbete ska se till att medborgarna får ut mesta möjliga för skattepengarna. Samtidigt föreslås en skattehöjning på 45 öre för att säkra kvaliteten inom omsorg, skola och social verksamhet i en besvärlig ekonomisk tid. Bakom förslaget står Moderaterna, Centern, Kristdemokraterna och Folkpartiet.

 - Hässleholms kommun står inför stora ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaningar och vi måste påbörja resan mot en mer modern kommun. Vi vill säkerställa att vår verksamhet ger största möjliga värde till medborgarna nu och i framtiden, säger kommunalråd Pär Palmgren (M).

Målsättningen är att öka medborgarens inflytande och förstärka Hässleholms roll som regional kärna. Här måste Hässleholms kommun följa med sin tid och våga tänka nytt för att vara attraktiv för boende, näringsliv och besökare.

- Vi har en ambition att öka invånarantalet genom satsningar på nya bostadsområden som ligger
stationsnära i Hässleholms stad och övriga pågatågsorter i kommunen. Detta kombinerat med en kraftfull marknadsföring ska ge oss en starkare ekonomi så att vi undviker stora besparingar i framtiden, säger Pär Palmgren.

De ekonomiska förutsättningarna är fortsatt besvärliga. Sedan planen för 2014 antogs i kommunfullmäktige i november förra året beräknas kommunen få minskade skatteintäkter och generella statsbidrag på cirka 27 mnkr för 2014, vilket motsvarar cirka 30 öre i skatt. För att kompensera dessa minskade intäkter och ge tillskott till de nämnder som under 2013 visar kraftiga underskott föreslås en skattehöjning på 45 öre parallellt med ett omfattande förändringsarbete i verksamheterna.

Alliansen vill ge kommunchefen i uppdrag att inleda en omstrukturering och effektivisering i syfte att frigöra och omfördela resurser på ett sätt som leder till ökad nytta för medborgarna och samhället i stort. Det handlar bland annat om att analysera lokalanvändning, fritids- och kulturverksamhet,
projektstyrning och skolverksamhet. Rätt resurser ska gå till rätt verksamhet.

- Att det ekonomiska utrymmet är begränsat får inte hindra oss från att satsa på kommunens attraktivitet och lägga fokus på utveckling och tillväxtfrågor. Det handlar om att göra rätt saker och att prioritera. Vi måste till exempel se till att våra skolor kan ge våra elever de bästa förutsättningarna att nå kunskapsmålen, säger kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C).

- Med en ansträngd budget gör vi besparingar på vissa områden, men tillskjuter också medel till omsorg, skola och social verksamhet genom höjd skatt, säger Robin Gustavsson (KD).

Budgetförslag 2014-2017

Resultat
Årets resultat i driftbudgeten för de nästföljande åren budgeteras till -36,9 mnkr för år 2014, 5,5 mnkr för år 2015, 46,0 mnkr år 2016 samt 57,9 mnkr år 2017. Det budgeterade resultatet för 2014 är alltså negativt, vilket innebär att kommunen kommer att få utnyttja 36,9 mnkr ur resultatutjämningsreserven.

Skatt
En skattehöjning på 45 öre föreslås för att möjliggöra tillskott till skola, omsorg och social verksamhet. Ny kommunalskatt blir då 21,06 kr.

Investeringar
Investeringsutgifterna uppgår till cirka 166 mnkr år 2014 och totalt cirka 472 mnkr för fyraårsperioden 2014-2017. De största projekten under perioden är ny- och ombyggnad av fastigheter, bland annat Hässleholms Tekniska Skola och Linnéskolan. Nya förskolor planeras i Vinslöv, Tyringe och Bjärnum. Planen innehåller en satsning på fiber till kommunens verksamheter samt fastighetsnät på cirka 24 mnkr, vilket ligger i linje med alliansens mål om att skapa en väl utbyggd digital infrastruktur i kommunen.

Tillskott i driftbudgeten
En del tillskott föreslås ske i driftbudgeten för 2014. Nedan följer några exempel:

Omsorgsnämnden 35 mnkr
Omsorgsnämnden får ett nytt tillskott på 35 mnkr, varav 15 mnkr för att öka bemanningen på särskilt boende.

Socialnämnden 10 mnkr
Socialnämnden får ett nytt tillskott på 10,0 mnkr för att möta ökade kostnader för försörjningsstöd och
för placering av barn och ungdomar.

Barn- och utbildningsnämnden 2 mnkr
Barn- och utbildningsnämnden får ett tillskott på 2,0 mnkr. För åren 2015 och 2016 budgeteras en minskning med ramen på 18 mnkr respektive 10 mnkr, vilket ska ses som en del i det stora effektiviseringsarbete som ska ske under planperioden.

Budgetförslaget är ännu inte MBL-förhandlat. Det kommer att ske fredagen den 11 oktober. Förslaget tas upp i kommunstyrelsen den 23 oktober.


För mer information kontakta:
Kommunalråd Pär Palmgren (M), 0451-26 83 75, 0709-81 83 75
Kommunalråd Lars-Göran Wiberg (C), 0451-26 84 07, 0709-81 84 07
Robin Gustavsson (KD), 0733-90 93 01
John Bruun (FP), 0705-39 54 37
Ekonomichef Eva-Lotta Svensson, 0451-26 80 64

Bifogade filer

PDF-dokument