Europa Direkt Hässleholm beviljas för fem år till

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2021 09:00 CEST

I torsdags fick Hässleholms kommun ett positivt besked från EU-kommissionen: Europa Direkt Hässleholm beviljas fortsatt stöd för verksamheten under perioden 2021-2025! Beskedet innebär att Europa Direkt-kontoret kommer att fortsätta finnas till hands för alla som vill lära sig mer om EU i nordöstra Skåne.

Arbetet med detaljplanen för sjukhusområdet fortsätter

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2021 07:45 CEST

Den nya detaljplanen för sjukhusområdet i Hässleholm, så kallade Fornbacken 2 m.fl., har blivit försenad på grund av att man har behövt undersöka föroreningar i marken. Nu fortsätter arbetet efter att konsulter har tagit prov och analyserat grundvattnet.

Vad visar undersökningen av grundvattnet?
Provtagningen visar att det finns låga nivåer av klorerade lösningsmedel i grundvattnet under södra delen av sjukhusområdet. Det är så låga nivåer att det enligt konsulternas utredning inte innebär några problem för inomhusmiljön, varken för befintliga eller planerade byggnader.

Kommunens miljöavdelning kommer att granska konsulternas rapport och analysera vad resultaten innebär.

- Utifrån vad vi vet nu är det inget som ska försena detaljplanen ytterligare, eller hindra utvecklingen av sjukhusområdet på sikt. Dock behöver vi granska och analysera konsultrapporten innan vi kan dra några slutsatser. Detta gör vi av rutin, för att säkerställa att vi tar beslut på rätt grunder, säger miljöchef Torbjörn Håkansson.

Detaljplan på väg mot beslut i sommar
Planavdelningen arbetar med att färdigställa förslaget till detaljplan, och planerar att skicka ut förslaget på granskning under vecka 15 och 16. Enligt tidsplanen ska politikerna i miljö- och stadsbyggnadsnämnden ta beslut om detaljplanen i juni, vilket innebär att den kan träda i kraft som tidigast i mitten av sommaren.

Vad innebär föroreningarna för detaljplanen?
Att ta fram en ny detaljplan innebär att kommunen studerar om det lämpligt att bygga på en viss plats. En del av detta är att undersöka grundvattennivåer, markförhållanden och eventuella föroreningar. Det är sedan till grund för bestämmelserna i detaljplanen med exempelvis hur byggnaderna får se ut inom området. Detaljplanen kan också ange om man behöver ta hänsyn till något särskilt under byggtiden, för att undvika eventuella risker för människors hälsa och miljö.

Det var i planeringsarbetet med Region Skånes nya byggnader som föroreningarna först upptäcktes. För att kartlägga föroreningarna inför den nya detaljplanen, har kommunen tagit hjälp av konsulter som är experter på föroreningar i mark och vatten. De har borrat på flera ställen inom sjukhusområdet för att kunna ta prov på grundvattnet cirka 3-15 meter under marken. Provresultaten av grundvattnet visar på låga nivåer av klorerade lösningsmedel, långt under de halter som skulle kunna vara en risk uppe i marknivån eller inomhus.

Oklart var föroreningarna kommer ifrån
Provresultaten berättar inte var föroreningarna i södra sjukhusområdet kommer ifrån. Däremot hittar man inga föroreningar i norra delarna av området, vilket bedöms utesluta att det är föroreningar från tidigare industrier i närheten av den delen som påverkar.

Konsultutredningen visar inte hur närliggande vattenskyddsområde kan påverkas av föroreningarna. Hässleholms vattens provtagningar visar inte på några föroreningar av vattnet där.

- Bortsett från arbetet med detaljplanen väcker provresultaten frågor om var föroreningarna kommer ifrån. Här har vi inte några svar i dagsläget och vi ska inte spekulera, utan först och främst ska vi ta till oss utredningen, säger Torbjörn Håkansson.

För mer information kontakta

Torbjörn Håkansson, miljöchef Hässleholms kommun
Tel: 0451-26 83 94 alternativt 0709 – 81 83 94

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Den nya detaljplanen för sjukhusområdet i Hässleholm, så kallade Fornbacken 2 m.fl., har blivit försenad på grund av att man har behövt undersöka föroreningar i marken. Nu fortsätter arbetet efter att konsulter har tagit prov och analyserat grundvattnet.

Läs vidare »

Hässleholms kommun visar ett positivt resultat

Pressmeddelanden   •   Mar 02, 2021 16:12 CET

Hässleholms kommuns resultat för 2020 visar ett överskott på 133 mnkr, vilket är 115 mnkr mer än budgeterat. Kommunens resultat räddas upp av några större engångsposter.

– Det är glädjande att vi gör ett så starkt resultat och det stärker oss inför framtiden. Men man måste komma ihåg att 2020 var ett väldigt speciellt år, vilket har påverkat bokslutet. Det finns verksamhet som inte har kunnat genomföras som planerat samtidigt som vi har fått extra tillskott från staten. Även om vi har mer arbete kvar att göra gläds jag särskilt över den förflyttning nämnderna gjort, från underskott på cirka 43 miljoner 2019 ner till 6 miljoner 2020, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

En stor del av överskottet kommer från reavinster inom kapitalförvaltningen och från försäljningar av anläggningstillgångar. Det positiva resultatet beror även i stor utsträckning på olika former av bidrag från staten kopplat till pandemin.

Nämndernas/förvaltningarnas budgetavvikelse uppgick till -6,0 mnkr. Fyra av åtta nämnder visade en negativ avvikelse mot budget: Störst avvikelse visar socialnämnden med -25,7 mnkr och barn- och utbildningsnämnden med-6,8 mnkr. Omsorgsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget på +20,4 mnkr och övriga nämnder visar tillsammans en positiv budgetavvikelse på +6,4 mnkr.

Verksamhetens nettokostnader har inte ökat nämnvärt jämfört med 2019, vilket tyder på att förvaltningarna på ett mycket bra sätt har börjat ställa om, tänka nytt och anpassa verksamheterna till de resurser som har fördelats. Besparingskrav och personalkostnadsreduceringar inom flertalet verksamheter har gett en betydande ekonomisk effekt under året.

Kommunens starka resultat innebär att 24,5 mnkr kan avsättas till resultatutjämningsreserven. Dessa pengar kan användas för att reglera eventuella framtida underskott vid lågkonjunktur.

2020 års investeringar uppgick till 394 mnkr mot budgeterade 562 mnkr.

Exempel på större investeringar är följande (mnkr):

Köp av Havremagasinet

70,0

Fiber till stadsnätet

68,2

IT-utrustning, accesspunkter, servrar, switchar mm

40,9

Ombyggnad Jacobsskolan

33,2

Ombyggnad ventilation och renovering HTS

22,2

Grönängsskolan, ny förskola och idrottshall

17,4

Återuppbyggnad Fyrklöverns kök efter brand

10,4

För mer information kontakta:

Eva-Lotta Svensson, Ekonomichef
Tel 0451-26 80 64, eva-lotta.svensson@hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Hässleholms kommuns resultat för 2020 visar ett överskott på 133 mnkr, vilket är 115 mnkr mer än budgeterat. Kommunens resultat räddas upp av några större engångsposter.

Läs vidare »

Vaccin öppnar upp för besök på äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2021 16:34 CET

Merparten av kommunens äldreboenden är klara med vaccineringen sedan två veckor tillbaka. Avrådan från besök hävs på dessa boenden, och boende som har vaccinerats kan ta emot besök igen från och med fredagen den 26 februari. På fyra äldreboenden gäller dock fortsatt en stark avrådan för besök tills mitten av nästa vecka.

Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning kan den som är färdigvaccinerad mot covid-19 återgå till en lite mer normal tillvaro när det gäller kontakter med andra människor. Det gäller från och med två veckor efter att man har fått den andra dosen vaccin. Detta möjliggör nu alltså besök på större delen av våra äldreboenden. Det är dock viktigt att fortsätta följa rutinerna för säkra besök och stanna hemma om du har symtom, eftersom det finns boende som har valt att inte vaccinera sig.

Undantag där avrådan från besök fortsatt gäller

På Hemgården, Solgården, Skansenhemmet och Ekegården kvarstår den starka avrådan från besök några dagar till, på grund av att det ännu inte har passerat två veckor sedan vaccineringen. Följande datum gäller på respektive boende:

Hemgården – besök från och med den 4 mars
Solgården – besök från och med den 3 mars
Skansenhemmet – besök från och med den 3 mars
Ekegården – besök från och med den 3 mars

Rutiner för besök

 • Stanna hemma om du har symtom.
 • Följ hygienrutinerna på plats. Handsprit finns tillgängligt vid entrén.
 • Håll avstånd.
 • Besöken ska ske på den boendes rum eller utomhus.
 • Entrén till boendet är låst även fortsättningsvis. När du kommer på besök ringer du på entrédörren så kommer personal och följer dig till din anhörige.
 • För de brukare som inte är vaccinerade erbjuds möjligheten att träffa sina anhöriga bakom plexiglas, men brukaren och anhöriga bestämmer själva hur de vill mötas.

Anhöriga uppmanas att ta kontakt med enhetschefen för respektive boende om vid frågor.

För mer information kontakta: 

Birgitta Ljungbeck, medicinskt ansvarig sjuksköterska
Tel 0451-26 88 21

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Merparten av kommunens äldreboenden är klara med vaccineringen sedan två veckor tillbaka. Avrådan från besök hävs på dessa boenden, och boende som har vaccinerats kan ta emot besök igen från och med fredagen den 26 februari. På fyra äldreboenden gäller dock fortsatt en stark avrådan för besök tills mitten av nästa vecka.

Läs vidare »

Vi förlänger fjärr- eller distansundervisningen på både högstadiet och gymnasiet

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2021 11:14 CET

När skolorna startar efter sprortlovet ställer årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasiet om till full distansundervisning i en vecka. Från vecka 10 kommer ungefär en tredjedel av eleverna vara i skolornas lokaler samtidigt. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag.

I veckan har Region Skånes smittskyddsläkare rekommenderat skånska högstadie- och gymnasieelever att så lång som möjligt ha fjärr- eller distansundervisning för att minska risken för ökad smittspridning efter sportlovet.

Därför kommer elever i årskurs 7-9 och årskurs 1-3 på gymnasiet ha full distansundervisning vecka 9. Från vecka 10 kommer ungefär en tredjedel av eleverna att vara i skolans lokaler samtidigt.

Rektor bestämmer om undantag från fjärr- eller distansundervisning för elever som har behov av särskilt stöd och för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet eller för examinationer som inte kan genomföras på distans.

Övriga beslut

Sedan tidigare har modersmålslärarna och lärare på Kulturskolan varit placerade på en skolenhet och har utöver det bedrivit undervisning och haft kontakt med sina elever genom fjärr- eller distansundervisning. Detta förlängs nu till 1 april.

Schema för fjärr- eller distansundervisning hittar du på hassleholm.se

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

När skolorna startar efter sprortlovet ställer årskurs 7, 8 och 9 samt gymnasiet om till full distansundervisning i en vecka. Från vecka 10 kommer ungefär en tredjedel av eleverna vara i skolornas lokaler samtidigt. Det beslutade barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott idag.

Läs vidare »

Fortsatt fjärr- eller distansundervisning på deltid i grundskolan -Rätt kontaktuppgifter

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2021 16:29 CET

Kommunens högstadieelever får fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning. Sedan skolstart har eleverna, efter att inledningsvis haft sin undervisning helt som fjärr- eller distansundervisning, växelvis varit i skolans lokaler och haft fjärr- eller distansundervisning, för att minska trängseln i skolan. Nu beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att eleverna ska fortsatt ha delvis fjärr- och distansundervisning fram till den 14 mars.

 • Vecka 7: årskurs 8 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
 • Vecka 9: årskurs 7 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
 • Vecka 10: årskurs 7 och 8 har fjärr- eller distansundervisning.

Elever som är i behov av särskilt stöd och elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet kan få undervisning i skolans lokaler. Detta beslutar rektor om.

Det är fortsatt möjligt för elever som har fjärr- eller distansundervisning att beställa skolmat för avhämtning.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Kommunens högstadieelever får fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning. Nu beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att eleverna ska fortsatt ha delvis fjärr- och distansundervisning fram till den 14 mars.

Läs vidare »

Fortsatt fjärr- eller distansundervisning på deltid i grundskolan

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2021 16:09 CET

Kommunens högstadieelever får fortsatt delvis fjärr- och distansundervisning. Sedan skolstart har eleverna, efter att inledningsvis haft sin undervisning helt som fjärr- eller distansundervisning, växelvis varit i skolans lokaler och haft fjärr- eller distansundervisning, för att minska trängseln i skolan. Nu beslutar barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott att eleverna ska fortsatt ha delvis fjärr- och distansundervisning fram till den 14 mars.

 • Vecka 7: årskurs 8 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
 • Vecka 9: årskurs 7 och 9 har fjärr- eller distansundervisning.
 • Vecka 10: årskurs 7 och 8 har fjärr- eller distansundervisning.

Elever som är i behov av särskilt stöd och elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet kan få undervisning i skolans lokaler. Detta beslutar rektor om.

Det är fortsatt möjligt för elever som har fjärr- eller distansundervisning att beställa skolmat för avhämtning.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Läs vidare »

Gymnasieskolorna har öppet hus, på distans

Pressmeddelanden   •   Feb 08, 2021 09:44 CET

Hässleholms gymnasium bjuder in alla elever som ska välja gymnasieprogram till öppet hus. Via en webbchatt får blivande gymnasister träffa lärare och elever från HTS Hässleholms tekniska skola och Jacobsskolan. De får titta på lokalerna och ställa frågor till studie- och yrkesvägledare. Det blir precis som vanligt - men i år på distans.

—Det är mycket som spelar in i elevernas val till gymnasiet. Självklart vill de veta så mycket som möjligt om sin blivande skola och gymnasieprogrammen som de väljer mellan. Vi är glada att nu kunna bjuda in till digitalt öppet hus och på ett lite annorlunda sätt informera om våra fina utbildningar och skolor, säger Jan-Olof Olofsson, verksamhetschef.

Tid: 9 februari 17.00-19.00

Plats: På distans, via länkar till videochattar. Läs mer på www.hassleholmsgymnasium.se

Så går det till

Besökarna ansluter sig via direkta länkar till videochattar, en för varje program och en för studie- och yrkesvägledning.

Vi använder Microsoft Teams. Antingen ansluter besökaren sig via webbläsare eller laddar hem Teams-appen, gratis. Det behövs inget konto för att ansluta.

Pressen är välkomna att ansluta.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Läs vidare »

Ny räddningschef i Hässleholm och Osby

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2021 15:58 CET

Johan Wendt blir ny räddningschef för kommunerna Hässleholm och Osby från och med den 1 maj. Fram till att Johan Wendt tillträder är Leif Staffansson tillförordnad räddningschef.

Delvis distans- eller fjärrundervisning från nästa vecka

Pressmeddelanden   •   Jan 21, 2021 08:33 CET

Smittspridningen i Skåne ser ut att ha minskat något och smittskyddsläkaren i Skåne rekommenderar kommunerna att succesivt återgå till undervisning i skolans lokaler för högstadieelever. De betyder att årskurs 7-9 de kommande tre veckorna kommer att ha delvis distans- och fjärrundervisning.

Rolf Bengtsson skriver i ett brev till vårdnadshavare i grundskolan:

"Det är med glädje vi hälsar de elever som har haft fjärr- eller distansundervisning välkomna tillbaka till skolan. Vi ska hålla i alla de försiktighetsåtgärder vi har arbetat med och se över vilka ytterligare åtgärder som är möjliga."

Från och med måndag den 25 januari har kommunens högstadieelever delvis distansundervisning. Nästa vecka stannar årskurs 8 och 9 hemma för distans- eller fjärrundervisning medan 7:orna får komma in till skolan. Veckan efter är det 8:ornas tur osv.

Schema för distans- eller fjärrundervisning

 • Under vecka 4 har årskurserna 8 och 9 fjärr- eller distansundervisning.
 • Under vecka 5 har årskurserna 7 och 9 fjärr- eller distansundervisning.
 • Under vecka 6 har årskurserna 7 och 8 fjärr- eller distansundervisning.

V-i tar in en årskurs i taget och minskar på så sätt trängseln i skolan och i viss mån även i skolskjutsar. Parallellt med det arbetar vi med flera åtgärder för att minska smittoriskerna på skolan och betonar särskilt att personal håller avstånd till varandra i det arbete som inte är möjligt att utföra på distans, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.

Ny förordning medger delvis distans- eller fjärrundervisning

Den 8 januari meddelade regeringen om en ny förordning som möjliggör att elever i årskurs 7-9 delvis får fjärr- eller distansundervisning i en för övrigt öppen skola. Det är utifrån denna förordning som barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott nu har beslutat att låta eleverna vara inne på skolan en vecka i taget, en årskurs i taget.

Beslutet gäller undervisning mellan den 25 januari och den 14 februari, 2021.

-Rektor kan fatta beslut om undantag från fjärr- eller distansundervisning för de elever som är i behov av särskilt stöd och för elever som inte har möjlighet till digital undervisning i hemmet. Vi följer råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Skånes smittskyddsläkare. Nya beslut för vecka 7 och framåt kommer fattas utifrån hur situationen ser ut då, säger Rolf Bengtsson.

Resor mellan skolor för undervisning

Från och med den 25 januari kommer elever kunna resa mellan skolor för undervisning om det inte finns lokala risker som inte kan hanteras på annat sätt. Skolorna ansvarar för att vidta åtgärder för att elever från olika skolor har så lite kontakter som möjligt i samband med undervisningen.

Ingen öppen förskola för närvarande

Öppen förskola är fortsatt stängd för besök i lokalerna tills situationen medger omprövning.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 24 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
 • hafxnnmba.qugapurdhlelukl@yshaonsskplewvhoddlmvg.sdoemf
 • 0709-81 83 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
 • emmlmayh.rqmagzznadorsqjsooin@akhavgssdllenlhomflmqa.sgyexg
 • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

 • Hässleholms kommun
 • Stadshuset
 • 281 80 Hässleholm
 • Vår hemsida

Länkar