Kommunen undersöker omsorgsbehov vid en eventuell skolstängning

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2020 10:43 CEST

Gratis internet för att underlätta för äldre

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2020 15:38 CEST

Under april och maj bjuder Hässleholms Fibernät och kommunikationsoperatören ViaEuropa på fritt internet till alla som är anslutna, men som inte köper internet i dagsläget. - Vi hoppas framförallt att kunna underlätta för de äldre som nu är mer isolerade på grund av coronaviruset, säger Helena Winter, kommunikatör på Hässleholms fiberavdelning.

Kultur på tur – kulturupplevelser där du är

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2020 15:17 CET

Kultur- och fritidsförvaltningen lanserar ett nytt koncept med kulturupplevelser i ett nytt format. Allt från digitala visningar och livesändningar till take away och hemkörning. Kultur på tur helt enkelt. – Vi ställer inte in, vi ställer om, säger Jens Olsson, Kulturchef.

Extra stöd till det lokala näringslivet

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2020 17:41 CET

Hässleholms kommun presenterar nu ett stödpaket till det lokala näringslivet, för att minska effekterna kring coronaviruset. Anstånd för avgifter och hyror, förstärkt företagslots och förkortad betalningstid till leverantörer är några av åtgärderna kommunalråden enats om.

Kommunen planerar för uthållighet

Pressmeddelanden   •   Mar 20, 2020 13:03 CET

Coronaviruset skapar ett besvärligt läge i hela samhället och Hässleholms kommun tar situationen på stort allvar. 

– Det kommer att krävas att vi alla, både som medborgare och medarbetare, tar ansvar, planerar för uthållighet och är flexibla, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Flera verksamheter är påverkade av sjukfrånvaro, även om det i dagsläget inte råder någon kritisk personalbrist. Utifrån att läget snabbt kan förändras, planerar kommunen långsiktigt för att kunna omfördela personal och prioritera att samhällsviktiga verksamheter påverkas så lite som möjligt.

- Jag hoppas att våra medarbetare har förståelse för situationen och vill ställa upp på att arbeta med andra arbetsuppgifter och på andra arbetsplatser än vad man gör i normalläget. Jag har stort förtroende för den kompetens som finns i våra verksamheter, och nu måste vi kraftsamla för att klara utmaningarna tillsammans, säger Bengt-Arne Persson.

Omsorgsförvaltningen är en av de förvaltningar som påverkas mest av coronaviruset utifrån hygienrutiner, sjukfrånvaro och stränga restriktioner för besök. Äldre är en särskilt utsatt riskgrupp, och det är därför extra viktigt att personalen inte går till jobbet om man känner sig det minsta sjuk.

- Vi känner med dem som just nu inte kan träffa sina anhöriga på grund av att de inte kan besöka våra boenden. Samtidigt vill vi tacka för all förståelse - åtgärderna vi har vidtagit är för att skydda våra äldre från smittspridning. Jag vill även berömma våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för att våra brukare ska påverkas så lite som möjligt utifrån situationen, säger Anneli Larsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

Kommunen arbetar efter Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer. Det innebär bland annat att förskola och grundskola i nuläget är öppna, medan gymnasieskolan kommer att ha distansundervisning.

–Våra medarbetare gör ett beundransvärt arbete trots utmaningar med stor frånvaro för både barn, elever och personal i förskola och grundskola. Gymnasiets personal ställer nu om till distansundervisning med stort engagemang, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

Läget kan snabbt komma att förändras. Se mer detaljerad sammanställning av vilka verksamheter som berörs och följ löpande uppdateringar via kommunens webbplats.

Läs mer: www.hassleholm.se/coronavirus

För mer information kontakta:

Hanna Gardell, kommunikationschef, tel 0709-81 83 48, hanna.gardell@hassleholm.se

Emma Ragnarsson, kommunikationsstrateg, tel 0709-81 84 48, emma.ragnarsson@hassleholm.se

Louise Nordholm, kommunikatör omsorgsförvaltningen, tel 0451-26 75 05, louise.nordholm@hassleholm.se

Anneli Larsson, förvaltningschef omsorgsförvaltningen, tel 0451-26 87 01, anneli.larsson@hassleholm.se

Linda Färdig, kommunikatör barn- och utbildningsförvaltningen, tel 0730- 85 10 78, linda.fardig@hassleholm.se

Rolf Bengtsson, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen, tel 0451-26 84 83, rolf.bengtsson@hassleholm.se 

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Coronaviruset skapar ett besvärligt läge i hela samhället och Hässleholms kommun tar situationen på stort allvar. – Det kommer att krävas att vi alla, både som medborgare och medarbetare, tar ansvar, planerar för uthållighet och är flexibla, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Läs vidare »

Ny utredning ger olika förslag på placering av kriminalvårdsenhet

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2020 08:15 CET

En ny utredning ger sex olika förslag på lokaliseringar där en kriminalvårdsenhet skulle kunna placeras i kommunen. Utredningen är ett steg i processen där Hässleholm, som en av flera intressenter, ser närmare på möjligheten att etablera en kriminalvårdsenhet. 

Kriminalvården är i behov av en ny kriminalvårdsenhet och en etablering skulle kunna innebära 250-300 arbetstillfällen. Representanter från Hässleholms kommun har därför kontaktat Kriminalvårdens fastighetschef och inlett en dialog om en eventuell etablering.

– För att ha underlag till den dialogen har vi nu gjort en lokaliseringsutredning för att identifiera möjliga placeringar, säger Kenny Hansson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Utredningen visar på sex möjliga placeringar, när man vägt samman Kriminalvårdens och kommunens krav. Några av de urvalskriterierna är att enheten ska ligga högst en kilometer från en busshållplats eller tågstation, och inrymma en yta på cirka 30 hektar. 

Andra kriterier är att platsen inte ska ha närhet till hög bebyggelse eller ha för höga nivåskillnader, inte heller ligga ute vid industriområden eller vid större vattendrag. Efter alla avvägningar föreslår utredningen olika områden i Hässleholm, Vinslöv och Sösdala

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott tog upp frågan under onsdagen och föreslår till nämnden att godkänna utredningen. Utredningen kommer senare användas i kommunledningsförvaltningens dialog med Kriminalvården.

– Hässleholms kommun har tappat flera statliga myndigheter och arbetstillfällen de senaste åren. Jag ser därför positivt på att man utreder möjligheterna för att etablera en större anstalt som skulle innebära nya jobb i Hässleholm, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

För mer information kontakta: 

Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden, tel 070-375 91 35

Fakta/Utredningens sex olika platsförslag i Hässleholms kommun:

• Ignaberga/Röinge: Området ligger i östra delarna mellan Kristianstadsvägen och riksväg 21

• Röinge alternativ 1: Området ligger i östra delarna av Hässleholm med järnvägen intill norra delen av området

• Vinslöv NV: Området ligger i de nordvästra delarna av Vinslövs tätort, intilliggande bebyggelse ligger främst kring områdets södra delar och omges i övrigt av skog och åkermark 

• Röinge alternativ 2: Området ligger i östra delarna av Hässleholm och omgärdas av väg 23 i väst, järnvägen i syd och riksväg 21 i öst 

• Sösdala alternativ 1: Området ligger mellan väg 23 och järnvägen 

• Sösdala alternativ 2: Området avgränsas i nordväst av järnvägen och intilliggande industriområde 


Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

En ny utredning ger sex olika förslag på lokaliseringar där en kriminalvårdsenhet skulle kunna placeras i kommunen. Utredningen är ett steg i processen där Hässleholm, som en av flera intressenter, ser närmare på möjligheten att etablera en kriminalvårdsenhet.

Läs vidare »

Stöttecenter firar 10 år av trygghet dygnet runt

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2019 06:00 CET

Stöttecenter firar tio år och bjuder in till öppet hus. I december 2009 öppnade Stöttecenter i Hässleholm och målsättningen var att skapa trygghet dygnet runt för personer med sviktande psykisk hälsa. Ett decennium senare går det att konstatera att verksamheten har lyckats.

- Behovet av samtalsstöd kan uppkomma vilken tid som helst och genom Stöttecenter kan vi fånga upp människor i tid, säger enhetschef Malin Påhlsson.

Malin berättar att Stöttecenter tar emot mellan 650 och 850 samtal och i genomsnitt 350 besök i månaden, vilket visar att behovet av stöd i vardagen är stort.

Unik verksamhet

Under de tio år som verksamheten har bedrivits har den utvecklats till att bli en given del av den vård och omsorg som Hässleholms kommun erbjuder. Mycket är unikt med Stöttecenter, då inga journaler förs och ingen behöver uppge sitt namn. Stöttecenter är dessutom öppet dygnet runt, alla veckans dagar.

Program för öppet hus

14.00 hälsar verksamhetschef Caroliina Hejdenberg Lind välkommen

14.15 berättar omsorgsnämndens ordförande, Karin Axelsson, om verksamheten tillsammans med både personal och besökare

15.15 presenterar anhörigstrateg Stina Lindén programmet för Hässleholms kommuns anhörigverksamhet för våren 2020

15.30 berättar Marianne Larsson om återhämtning

16.00 föreläser Michael Wästerlid om psykisk hälsa

Tid och plats

Tid: 3 december, kl. 14.00 – 17.00

Plats: Stöttecenter, Fösta Avenyen 9, ingång från gården

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Stöttecenter firar tio år och bjuder in till öppet hus. I december 2009 öppnade Stöttecenter i Hässleholm och idén var att skapa trygghet dygnet runt för personer med sviktande psykisk hälsa. Ett decennium senare går det att konstatera att verksamheten har lyckats.

Läs vidare »

Ny satsning för trygg hemgång

Pressmeddelanden   •   Nov 28, 2019 14:54 CET

Den 1 december startar omsorgsförvaltningens nya satsning för att erbjuda hemgångsstöd och ta emot den enskilde när den skrivs ut från sjukhus. Målsättningen är att skapa trygghet hos den enskilde och stötta denne till självständighet.

- För en person som varit inlagd på sjukhus eller korttidsboende och som har fortsatt behov av vård- och omsorgsinsatser, kan hemgången till den egna bostaden vara förknippad med oro och osäkerhet, säger Kenneth Persson, verksamhetschef för verksamhetsområdet resurs.

Den nya satsningen för trygg hemgång startar den 1 december och för att testa det nya arbetssättet kommer satsningen inledningsvis att genomföras i projektform i två hemtjänstområden; område norr i Hässleholm och i Hästveda. Hemgångsstödet har uppdraget att möta den enskilde hemma efter utskrivning från sjukhus eller hemkomst från korttidsvistelse. Tillsammans med den enskilde ser hemgångsstödet över hemmiljön, och kommer där fram till vilket stöd som passar bäst och vad personen känner sig trygg med.

Utgå från den enskildes behov

Hemgångsstödet består av ett team med undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, enhetschef samt biståndshandläggare. Teamet arbetar med målinriktade och personcentrerade insatser som utgår från den enskildes behov.

- Det är den enskildes behov av omsorg och trygghet och personens förmågor som avgör hur mycket stöd som behövs från teamet. Det viktiga är att den enskilde får göra det den själv klarar av att göra och på sitt sätt, säger Pernilla Åkesson, enhetschef för hemtjänstområde norr.

Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av förändring och med ambition att utvecklas.

Den 1 december startar omsorgsförvaltningens nya satsning för att erbjuda hemgångsstöd och ta emot den enskilde när den skrivs ut från sjukhus. Målsättningen är att skapa trygghet hos den enskilde och stötta denne till självständighet.

Läs vidare »

Årets Hässleholmare 2019: Jacob Karlsson

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2019 20:24 CET

Jacob Karlsson, vd och grundare av K-fastigheter, har utnämnts till Årets Hässleholmare 2019. Vinnaren tillkännagavs vid Hässleholms Galakväll den 22 november. Motiveringen lyder:

Hovdala vandringscentrum delad andraplats i arkitekturtävling

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2019 17:05 CET

Under torsdagens evenemang Kreativa Skåne i Malmö delades Skånes arkitekturpris ut, som i år tilldelades Brf Shiitake i Malmö. Hovdala Vandringscentrum i Hässleholms kommun var en av fyra nominerade. – Vi vann inte, men att vara ett av de utvalda bidragen i final är ett stort erkännande, och vi är glada att uppmärksammas i detta sammanhang, säger projektledare Bjarne Öhrling.

Kontaktpersoner 17 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • Chef för kommunikationsavdelningen i Hässleholms kommun
 • hagynnsya.uvgaqsrdhielezl@gzhasjsskeleqlhoculmns.sjoelr
 • 0709-81 83 48

 • Presskontakt
 • Kommunikationsstrateg
 • Kommunikatör med strategisk inriktning på kommunikationsavdelningen, kommunledningsförvaltningen
 • emyumajy.rlyagfdnadmrsgqsosvn@hehathssevleeohoudlmbt.sjoesk
 • 0451-26 84 48

Om Hässleholms kommun

Hässleholm nästa.

Det händer saker i Hässleholm. Inflyttningen ökar. Kommunens satsningar på kultur, närheten till naturen och de goda kommunikationerna lockar allt fler. Hässleholms kommun utvecklas i takt med tiden och är en viktig knutpunkt i Sverige och Öresundsregionen. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära.

Adress

 • Hässleholms kommun
 • Stadshuset
 • 281 80 Hässleholm
 • Vår hemsida

Länkar